Chuyển đổi số

Tối thiểu 90% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số ĐDCD/CCCD vào cơ sở dữ liệu của Ng

  • Trâm Nữ
  • Fri 23 09 2022

BHXH Việt Nam phấn đấu đạt tối thiểu 90% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số ĐDCD/CCCD vào cơ sở dữ liệu của Ngành trong năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu, phấn đấu đến 31/12/2022, toàn Ngành đạt tỷ lệ từ 90% đến 100% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ số ĐDCN/CCCD sung trong CSDL do BHXH Việt Nam quản lý và sẽ có khoảng 35 triệu người được phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID, trong đó bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động.

Phong trào thi đua được phát động, triển khai đến toàn thể tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH Việt Nam. Thời gian thi đua từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022. (Chi tiêu thi đua được tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022).

BHXH Việt Nam yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cấp ủy Đảng và tổ chức đoàn thể của đơn vị, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị nội dung Kế hoạch số 2207/KH-BHXH, trong đó tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức triển khai Kế hoạch số 2207/KH-BHXH đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, tiến độ, chỉ tiêu được giao.

- Chủ động nắm bắt, đề xuất các giải pháp, sáng kiến tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD, đăng ký cài đặt, phê duyệt và sử dụng ứng dụng VssID theo phản ánh từ người dân và địa phương; rà soát việc tạo lập tài khoản ứng dụng VssID của người tham gia theo từng tuần, từng tháng để hướng dẫn người tham gia đăng ký, cài đặt tài khoản VssID theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH; cập nhật, bổ sung địa chỉ email theo hướng dẫn tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH và chỉ tiêu cài đặt, phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cá nhân và sử dụng ứng dụng VssID tại Phụ lục III kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH; hằng tuần, hằng tháng theo dõi tiến độ theo Mẫu số 03 để chủ động trong triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2207/KH-BHXH theo tình hình đặc thù của địa phương.

Ảnh minh họa

- Kịp thời điều chỉnh chức năng phần mềm, phân loại, dữ liệu người tham gia, cung cấp số liệu báo cáo phục vụ theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch theo tuần, tháng hoặc đột xuất (hệ thống mẫu biểu, báo cáo kèm theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH).

- Hoàn thiện, nâng cấp các tính năng sẵn có, phát triển những tính năng mới, đáp ứng nhu cầu của các nhóm người tham gia khi sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.

- Tổ chức truyền thông đến các tổ chức và cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên môi trường internet, mạng xã hội... về mục tiêu, ý nghĩa, tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện của Ngành BHXH Việt Nam.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng; kịp thời hướng dẫn về kỹ thuật, chuyên môn để thực hiện đăng ký tài khoản, điều chỉnh, bổ sung email vào giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao, Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; đồng thời lấy kết quả thực hiện phong trào thi đua này là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua khen thưởng năm 2022 của đơn vị.

 

PV