Chuyển đổi số

Bình Phước dẫn đầu cả nước về thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến

  • Trâm Nữ
  • Tue 30 08 2022

Theo báo cáo tại buổi giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được trang bị hệ thống thiết bị công nghệ thông tin đồng bộ, đầy đủ. Tại trung tâm, tỷ lệ số hóa hồ sơ thực hiện từ tháng 6 đến nay đạt 98,38%. Trung tâm đang tiếp nhận 1.329 thủ tục hành chính của 20 sở, ban, ngành ở các mức độ 2, 3 và 4.

Từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2022, đơn vị tiếp nhận 83.986 hồ sơ. Trong đó, có 81.857 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, 803 hồ sơ giải quyết trễ hạn và 1.326 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 100% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành đã công bố trực tuyến mức độ 3, 4, được tiếp nhận và xử lý trực tuyến. Đẩy mạnh triển khai thực hiện nghĩa vụ tài chính bằng hình thức trực tuyến, từ ngày 19/5/2021 đến 11/8/2022, toàn tỉnh đã có 99.246 giao dịch với số tiền 726 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước về triển khai thanh toán nghĩa vụ tài chính trực tuyến.

Lúc này trung tâm phối hợp hoàn thành kiểm tra 8/11 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, 16 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Qua đó kịp thời chấn chỉnh các sai sót, hạn chế; đồng thời kịp thời hướng dẫn, trao đổi những sáng kiến hay, cách làm tốt để nâng cao hiệu quả và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi giám sát, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nêu một số hạn chế như: vẫn phát sinh hồ sơ trễ hạn ở một số sở, ngành, lĩnh vực. Việc triển khai thanh toán trực tuyến chưa đồng đều giữa các sở, ban, ngành. Việc xây dựng quy trình giải quyết và cập nhật thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công của tỉnh chưa đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là đối với các thủ tục hành chính mới hoặc có thay đổi, điều chỉnh. Đồng thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị vận hành máy chủ, cổng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo kết nối ổn định, nhanh chóng và bảo mật nhằm phục vụ công tác tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và số hóa hồ sơ thuận lợi, nhanh chóng.

Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Trịnh Thị Hòa đề nghị rà soát, bổ sung, loại bỏ các thủ tục không còn phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kết luận buổi giám sát, bà Trịnh Thị Hòa, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị có giải pháp đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm cần tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc rà soát, bổ sung, loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

Thế Đan